หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 

 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บำรุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482