หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
       
 
       
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
    การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
    พัฒนาแหลางน้ำและระบบชลประทาน
 
 
       
 
       
    การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่ทีคุณภาพ
    การส่งเสริม และสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
    การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์
    การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
    ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 

       
 
       
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
    การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
    การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player