หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
       
 
       
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    พัฒนาปรับปรุงดูแลการจราจร
    การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
    พัฒนาแหลางน้ำและระบบชลประทาน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และคุณธรรม จริยธรรม
    การส่งเสริม และสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
    การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และปรองดองสมานฉันท์
    ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
 

       
 
       
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
       
 
       
    ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ
    ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดี
    การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ
    การรักษาความสงบและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
    การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
 
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
    การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
       
    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ตามแนวทางการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 
       
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงภายใต้ภารกิจ
 
       
    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนา สร้างความเข้มในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
    ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นรู้จัก
 
       
    สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    ส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึก ให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตในสังคม
    ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา
 
       
    ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี
 
       
    รณรงค์การบริหารจัดการขยะ ในครัวเรือน สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์
 
       
    การปฏิบัติงานภาครัฐมีความโปร่งใส พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482