หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 

     
 
 
 
ความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในตำบลไผ่ต่ำ จะอาศัยและกระจายอยู่ตามพื้นที่ของตน เพื่อการประกอบอาชีพและบางหมู่บ้านจะรวมตัวอยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนในตำบลไผ่ต่ำ ยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ จึงทำให้สภาพสังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
 
 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 1 แห่ง
 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดไผ่ต่ำ)
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน   1   แห่ง
 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เปิดสอน ตั้งแต่ระดับ
    อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ   จำนวน   1 แห่ง
 
 
 
ตำบลไผ่ต่ำมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482