หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
19.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21.การแจ้งถมดิน
22.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
24.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
25.การรับชำระภาษีป้าย
26.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
29.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
30.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
31.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
32.การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
33.การขุดดินและถมดิน
34.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   1     (2)     3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482