หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
คู่มือประชาชน/แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
7.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
8.การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้่ป่วยเอดส์
9.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
10.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
11.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
12.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
13.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
14.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
15.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
17.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482