หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
คู่มือประชาชน
 
 
     

1.การขุดดินและถมดิน
  

2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

3.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  

4.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
  

5.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  

6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)
  

7.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2)
  

8.การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  

9.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

10.การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้่ป่วยเอดส์
  

11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

13.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

14.การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์
  

15.การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  

16.การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  

17.การรับชำระภาษีป้าย
  

18.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  

19.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  

20. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

21. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
  

22. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
  

23. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

25. การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
  

24. การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
  

26. การรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
  

งานจัดเก็บรายได้ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
  
(1)    
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482