หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ปีงบประมาณ 2564 [ 20 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนคู่มือสำหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2564 [ 20 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)