หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
 
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภา ทต.
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
- งานทะเบียนราษฎร
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม
- งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
   
 
- งานการเงิน/งานธุรการ
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานก่อสร้าง
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341