หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสถาบันการศึกษาดำเนินการสำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - ๐๐๐๖   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานพับ)กองคลัง   14 ส.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ กล่อง   6 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเติมบุญเสริมปัญญาพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   6 ส.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ   6 ส.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   5 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาย้าย เปลี่ยน ถังน้ำมันไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0219 กำแพงเพขร   5 ส.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์   31 ก.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง   19 ก.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ชาญสุข) ตำบลประชาสุขสันต์    12 ก.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง    12 ก.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนพรรษา โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา   10 ก.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง)   9 ก.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย) จำนวน ๒ รายการ   8 ก.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร   8 ก.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร้ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ   8 ก.ค. 2562 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ   5 ก.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)   1 ก.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อทรายอะเบท ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   1 ก.ค. 2562 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง   1 ก.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองช่าง   1 ก.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 (สำนักปลัด)   24 มิ.ย. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (จากบ้านนางถี่ มาลี ถึง บ้านนาง หนูชิด ไวแก้วศูนย์)    21 มิ.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบแคพซีล (จากหน้าบ้านนางพิกุล พรมมา ถึงนา นายเสาร์ คงเกิด) หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล    21 มิ.ย. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๙   20 มิ.ย. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณ รพ.สต.ประชาสุขสันต์ และเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์    20 มิ.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพราจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง (จากถนนคอนกรีตเดิม –หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร)    20 มิ.ย. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    20 มิ.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๓   14 มิ.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ   14 มิ.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองช่าง)   13 มิ.ย. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบเคพซีล (สายหลังวัดดงอีบุก) ช่วงที่ ๑ หมุที่ ๓ บ้านประชาสุขสันต์   10 มิ.ย. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482