หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ.2563  21 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ พนักงาน  21 ก.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  15 ก.ย. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำปัญญาพัฒนาผู้สูงอายุ  3 ก.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  3 ก.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563  3 ก.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  3 ก.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  31 ส.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการใช่จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม   25 ส.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม  24 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แก้ไข ฉบับที่ 2  20 มิ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันพยาบาลแห่งชาติ  21 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  14 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ งดกิจกรรมจัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564  12 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม และหมู่ที่ 9 บ้านก้าวเจริญพร  12 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  8 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการกำหนดโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  1 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-พ.ศ.2566)  1 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) (ศพด.ตำบลประชาสุขสันต์)  28 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)   28 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  21 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนยื่นยันตัวตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  21 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563  21 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนยืนยันตัวต้นการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  17 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  15 ก.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563  9 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด  3 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563  3 ก.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  3 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  27 ส.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)  27 ส.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี2563  27 ส.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482