หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  15 ต.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  15 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  25 ก.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  25 ก.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  6 ส.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระวางน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง (จากคลองห้วยใหญ่ถึงคลองมาบไทรต่อจากเดิม)  27 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (สายบ้านนายหนูชิต แสงนอก ถึงศาลหมู่บ้าน)  27 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563  27 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2563  25 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563  14 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีภาคเกษตกรรม  13 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563  5 ก.พ. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   มารู้จักและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  3 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  3 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  2 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/2563  31 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ งานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร\" ประจำปี พ.ศ.2563  31 ม.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563  28 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563   21 ม.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) กับการพัฒนาทรัยากรบุคคลท้องถิ่น  20 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูเข้่าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563  15 ม.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   15 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563  8 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562  3 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ครั้งที่ 1/2563  27 ธ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  25 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   22 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร  6 ธ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   2 ธ.ค. 2562 289
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมปรึกษาหารือฟุตบอลลีคอาวุโส ลานกระบือ  2 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  2 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจถนนลาดยางเพื่อของบอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  2 ธ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ \\\"บ้านกาชาด สร้างสุข\\\" ประจำปี 2562  27 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คลิปประชาสัมพันธ์ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  20 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางเตรียมการรองรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  15 พ.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482