หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม  10 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความต้องการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ปี 2564  27 ส.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ปี 2564  27 ส.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  24 ส.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลคะแนนจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564   23 ส.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (บริเวณนานางสงวน โคบาล ถึง นานายสายชล วิมล)  16 ก.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-022 ถนนสายบ้านหนองกรด – บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์   15 ก.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-002 ถนนสาย ประชาสุขสันต์ – บ้านหร่ายการ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลประชาสุขสันต์   15 ก.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลอกผักตบชวาในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำในพื้นที่  10 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564  10 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564  9 ก.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  8 ก.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantine) และการจัดตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  2 ก.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  1 ก.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564  30 ส.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี2564  27 ส.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม (สายนานายละม้อม ศรีวิชา ถึง นานายสุนันท์ แคน้อย)  27 ส.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (จากบ้านนางเพ็ง ศรีหามนตรี ถึง นานายสุรีย์ หมายถมกลาง)  27 ส.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว (สายแยกนานายสันต์ ยังไธสงค์ ถึงนานางอุบล ภาพันธ์)  27 ส.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI)  27 ส.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantune) และการจัดตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ส.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ส.ค. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341