หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   15 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.ย. 2562 17
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   6 ส.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   6 ส.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   6 ส.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2562   7 พ.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไฟประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   5 พ.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงและจัดทำกระทงใหญ่พร้อมแพ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   5 พ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๖ รายการ   5 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   4 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ พ.ศ.2562   4 พ.ย. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) ของสำนักปลัด จำนวน ๘ แกลลอน   4 พ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด จำนวน ๒ กล่อง   4 พ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์, คีย์บอร์ด, และเม้าส์) ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ   4 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   4 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประชาสุขสันต์ ทั้ง 3 ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   4 พ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   31 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานบริการของเทศบาลลงพื้นที่ให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลประชาสุขสันต์   30 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายกำหนดการยื่นแบบ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   29 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒    29 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562   28 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2   17 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมงานเทศกาลออกพรรษา พร้อมการแสดงชุด ไทดำรำพัน ณ วัดปรือพันไถ    16 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์      15 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563   10 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 6,10   10 ต.ค. 2562 296
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดง ชุด ไทดำรำพัน (งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ปี 62)   8 ต.ค. 2562 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2663   7 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งฯ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานจ้าง (เฉพาะราย)   3 ต.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งฯ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (กรณีการต่อสัญญาจ้าง)   3 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482