หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 


ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างของสังคม
 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างของสังคม  
 

เทศบาลจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างของสังคม    ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต แก่บุคคล ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ  ทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในการนี้ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้พิจารณาบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์หรือที่มีส่วนร่วม    ในกิจกรรมของเทศบาล ให้ได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างของสังคม ประจําปี พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นดังนี้

ชื่อ &ndash; สกุล ประเภท หมู่ที่/บ้าน
1. นายตะรุวรรณ  ปุเรนเต ปราชญ์ชาวบ้าน (การเกษตร) ม.2 บ้านลานตาบัว
2. นางหัน  ผาจ้ำ ปราชญ์ชาวบ้าน (ผดุงครรภ์โบราณ) ม.3 บ้านประชาสุขสันต์
3. นายสุดใจ  หล้าหาญ ปราชญ์ชาวบ้าน (วัฒนธรรม หมอแคน ม.3 บ้านประชาสุขสันต์
4. นายทองม้วน  มาตนอกปราชญ์ชาวบ้าน (ช่างไม้) ม.7 บ้านเกาะไผ่ล้อม
5. นายทองศูนย์ หล้าหาญปราชญ์ชาวบ้าน (อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม)ม.7 บ้านเกาะไผ่ล้อม
6. นายสุก  ลุดบุญ   ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอดิน) ม.8 บ้านก้าวเจริญพร
7. นายวิเชียร  จันหอม ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอดิน) ม.2 บ้านลานตาบัว
ขอให้บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์หรือที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ให้ได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างของสังคม ประจําปี พ.ศ. 2565 รักษาไว้ซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้เพื่อนํามาพัฒนาประชาชนในหมู่บ้าน ในตำบล อีกทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 10.53 น. โดย คุณ วัชรินทร์ ปิติสิทธิ์

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482