หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 390 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสถาบันการศึกษาดำเนินการสำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผ [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใย [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใย [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมารา [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานพับ)กองคลัง [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
 
ทต.ปากดง โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ปากดง โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ทอง วันที่ 24 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลปางศิล [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครชุม โครงการ 3 วัยสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองดู่ หมู่ที่ 11 บ้านหน [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไทร โครงการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ณ ศพด.บ้านทรัพย์มะนาว หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง ออกบริการรับยืนสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สมัยประชุมสา [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวถนน โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เด็กและเยาวชน เข้ารับบริการใช้ห้องเรียนชุมชนรักการอ่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.โนนพลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 
 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 92  ตอบ 1  
เด็กแรกเกิด (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 647  ตอบ 1  
 
 

สัญลักษณ์ประจำตำบล

พรมเช็ดเท้า  
 
 
กพ0023.5/ว 4543 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4544 การจัดสรรและการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
กพ0023.5/11106 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4511 ขอความอนุเคราห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 22 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4436 รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปา ค้างชำระ [ 19 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4437 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4454 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4449 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4435 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4441 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 19 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4434 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 4409 1-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 4409 2-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว4377 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 4362 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4358 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย X-ray ครั้งที่ 2/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4357 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครกงาร 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ สำหรับถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4349 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4348 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพ [ 6 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ประชาสุขสันต์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์