หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 215 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานพับ)กองคลัง [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ กล่อง [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเติมบุญเส [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายกา [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึ [ 18 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านพราน ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบเลิศ ม.2บ้านพรานกระต [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองน้ำไหล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไทร [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าพุทรา โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตำบลป่าพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ จิตอาสาพัฒนาลำคลองสาธารณะประโยชน์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวถนน การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยสาม [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสอนทำการบูรหอม ตามโครงการ อบต.เ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]
 
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 1  
เด็กแรกเกิด (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 646  ตอบ 1  
 
 

สัญลักษณ์ประจำตำบล

พรมเช็ดเท้า  
 
 
กพ 0023.3/ว 4434 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 1-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 2-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว4377 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.2/ว 4362 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4358 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย X-ray ครั้งที่ 2/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4357 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครกงาร 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ สำหรับถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4349 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 13 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4348 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง [ 13 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4350 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 13 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 395 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/4315 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4288 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 3/2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4264 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและผู้ืทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านร [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4257 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4258 1-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4258 2-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4258 3-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพ [ 6 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ประชาสุขสันต์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์