ปิดหน้าต่าง
 
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ป [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ พนักงาน [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และกา [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งต [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศ ยกเลิกรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำปัญญาพัฒนาผู้สูงอาย [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศ กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2 [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
 
อบต.คลองน้ำไหล ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไม้กอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต อบต.บึงทับแรต ร่วมกับสโมสรโรตารี 5 แห่ง จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี ประจำปี 2 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \มหาดไทยชวนรู้\ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.สักงาม [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานกระบือ การดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับผู้สูงวัย [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานกระบือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 3590  [ 17 พ.ย. 2563 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.6/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3582  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว3574  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด รุ่นที่ 1-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3560  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3559  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6850  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3578  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3580  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
 
เอกสารประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้รับเงินสงเคราะห์ฯ (21 ก.ย. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 96  ตอบ 0  
 
 


สัญลักษณ์ประจำตำบล


พรมเช็ดเท้า  
 
 
กพ 00230.3/ว 5277 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบรับแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5276 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5275 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5243 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5221 แนวทางปฏฺบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5185 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5138 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องิถ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พงศ. 2564  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5168  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5169 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5170 แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5140 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5143 การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5141 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5146 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดุแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5145 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏฺิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5144 การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในฤดูน้ำหลาก  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5115 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5116 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
กพ 0023.4/10581 มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
กพ 0023.4/10582  ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพ [ 6 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ประชาสุขสันต์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์