หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.3/ว 2280 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (ดู : 4)  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2278 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2273 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง (ดู : 5) [ เอกสาร1 ]  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2239 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Appสication คุ้มครองเด็ก (ดู : 11)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2240 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ดู : 9)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.5/ว2242 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 (ดู : 19)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.5/ว2260 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.5/ว2241 ซักซ้อมแนวทางการนำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ (ดู : 16)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.5/2244 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 9)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.5/ว2243 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (โควิด -19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (ดู : 17)  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2199 ขอหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 4)  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2200 ขอหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ (ดู : 3)  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2201 ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ (ดู : 4)  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2186 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปคกรองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 12)  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2184 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 8)  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2187 การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 11 พ.ค. 2564 ]   
กพ 0023.3/ว 2151 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2152 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (ดู : 6)  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 763
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341