หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
กพ0023.5/ว936 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน เพิ่มเต็ม  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ0023.5/ว937 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช่จ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช่จ่านสำหรับสนับสนุนการสงเคราะเบี้ยย  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ0023.5/ว938 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช่จ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 915 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.2/ว 906 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.2/ว 908 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 899 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานนการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 900 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 887 การขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 888 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 886 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 881 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 885 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 882 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝฝึกอบรมชุอปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 883 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2563 ]    
 
กพ 0023.3/ว 781 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฯ  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 846 ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 847 ขอสำวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 709
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482