เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ ทต.ประชาสุขสันต์
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.5/ว4852 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/10061  แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 4878 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว4850 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.4/ว 4843 ขอความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 4854 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 4830 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว4831 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิทีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 495 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน  [ 19 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 496 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  [ 19 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 497 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID - 19)  [ 19 ต.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 493  ส่งรายละเอียดการโองเงินรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 492  การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ “ทรัพย์ทวีพูล” ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4784 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4786 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4783 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4785 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-pay ent ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว4767 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช่ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  [ 14 ต.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 737
 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482