หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านก้าวเจริญพร (บริเวณนานางสงวน โคบาล ถึง นานายสายชล วิมล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๕๓-๐๐๒ ถนนสาย ประชาสุขสันต์ ถึง บ้านหร่ายการ้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๕๓-๐๒๒ ถนนสายบ้านหนองกรด ถึง บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantine) และการจัดตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที โรงรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๒ บ้านลานตาบัว (สายแยกนานายสันต์ ยังไธสงค์ ถึงนานางอุบล ภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๓ บ้านประชาสุขสันต์ (จากบ้านนางเพ็ง ศรีหามนตรี ถึง นานายสุรีย์ หมายถมกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะไผ่ล้อม (สายนานายละม้อม ศรีวิชา ถึง นานายสุนันท์ แคน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantine) และการจัดตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ระยะ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341