หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 

     
 
 
 
  ตำบลไผ่ต่ำ เดิมชื่อ “ตำบลไผ่จ้อก้อ” เพราะมีต้นไผ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก และต้นไผ่ที่ขึ้นนั้นเป็นต้นไผ่ที่เตี้ย อันเป็นที่มาของชื่อตำบลไผ่ต่ำ
 
 
  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2550
 
 
  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ 17.38 ตารางกิโลเมตร (10,862 ไร่) อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแค เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด  3,832   คน
 
ชาย  1,897  คน คิดเป็นร้อยละ   49.50
 
หญิง   1,935   คน คิดเป็นร้อยละ    50.50
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   1,728    ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย  220.48  คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 54.45 ประกอบอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5.29 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 4.77 รายได้ของประชากรคิดเป็นเงิน 60,734.19 บาท/คน/ปี
 
 
  ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เป็นรูป "ต้นไผ่" มีนกบินล้อมรอบ ซึ่งต้นไผ่เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลไผ่ต่ำมาตั้งแต่อดีต และเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดหลายพันตัว เช่น นกแฝก นกกระยาง นกเป็ดน้ำ นกกาดำ นกเอี้ยง นกกาน้ำ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและแหล่งอาหาร
 
 
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.หนองแค และ  
      ต.หนองปลิง  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
      จ.พระนครศรีอยุธยา  
      และ ต.หนองโรง  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กุ่มหัก และ ทต.หนองแค  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
      จ.พระนครศรีอยุธยา  
      และ ต.หนองแขม จ.สระบุรี  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
               
0 ไผ่ต่ำ 1 0 1 2
  1 บ้านโคกสลุด 299 318 617 219  
2 บ้านคลองสิบ 226 238 464 131
  3 บ้านนาข่อย 80 68 148 76  
4 บ้านโคกทอง 139 153 292 69
  5 บ้านไผ่ต่ำ 208 212 420 328  
6 บ้านไผ่ต่ำ 441 444 885 598
  7 บ้านคลองสิบตัน 283 288 571 161  
8 บ้านหนองปลาหมอ 220 214 434 144
               
  รวม 1,897 1,935 3,832 1,728
               
*****สำรวจข้อมูล ณ เมษายน 2558*****